Algemene voorwaarden inschrijving karnavalstoet

Het online inschrijvingsformulier is geen contract. Indien VZW De Gatspoëters beslissen, dat u samen met uw groep, kan deelnemen aan onze stoet, sturen wij u een contract in tweevoud op. Pas als één van beide contracten getekend is teruggestuurd naar VZW De Gatspoëters - Hoevestraat 22 - 1745 Opwijk, kunnen we spreken van een overeenkomst.

Er zal geen cash geld als startgeld uitbetaald worden. In de week na de karnavalstoet zal het overeengekomen bedrag gestort worden op uw opgegeven bankrekening.

De deelnemer dient op de hoogte te zijn van het ‘Aanvullend Gemeentelijk Politiereglement m.b.t. de organisatie van carnaval, ter aanvulling van het Algemeen Politiereglement AMOW’ en dient alle bepalingen hiervan nauwlettend na te leven. Het politiereglement is afdwingbaar. De politie kan ten alle tijde overgaan tot controle, bestuurlijke inbeslagneming, beboeting of arrestatie. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar onderstaande punten:

- Het is verboden toeschouwers te bevuilen, te kwetsen of hun bezittingen te beschadigen of te vernielen. Alle desbetreffende klachten vallen ten laste van de deelnemer of de personen die er de oorzaak van zijn. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor schade die zij aangebracht hebben aan derden. Het gebruik van bloem en maïs is ten strengste verboden

- Het gebruik van een confettikanon is ten strengste verboden door de gemeente Opwijk. Bij vaststelling van misbreuk kan de politie streng optreden.

- Personen die een wagen of carnavalwagen besturen of begeleiden mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. Er geldt een nultolerantie bij de bestuurders van wagens. De politie zal een ademtest bij alle chauffeurs doen bij aanvang van de optocht.

- De deelnemer bezorgt een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) van alle chauffeurs van een carnavalswagen aan het organiserend comité, dewelke deze verder bezorgt aan de lokale politie AMOW.

- Op de dag van de stoet is het verboden drank in glas of glazen verpakking te schenken of te verbruiken van 08u zondagochtend tot 06u maandagochtend. Bakken bier op de wagen zijn verboden.

- Tijdens de stoet dient het alcoholgebruik te worden geminimaliseerd. Drank mag niet zichtbaar aanwezig zijn op de (carnaval)wagens, ook de aanwezigheid van een tapinstallatie is verboden. Er dient een evenwichtige verhouding te zijn van de hoeveelheid aanwezige drank ten opzichte van het aantal aanwezig leden van de groep. Controle hiervan gebeurt door de stoetcommissaris bij aanmelding op het Heiveld, overmatige hoeveelheden worden tijdelijk in beslag genomen. Bij aantreden op de markt wordt er geen drank meer genuttigd. Bij niet naleven van deze regels of constatatie van overmatig alcoholgebruik tijdens de stoet, zal er overgegaan worden tot een onmiddellijke verwijdering van de groep uit de stoet en/of het niet uitkeren van de startvergoeding.

- De muziekinstallatie en het geproduceerde geluidsniveau moeten voldoen aan de geluidsnormen die sinds 1 januari 2013 van kracht zijn. In geval van overschrijding van de geluidsnormen zijn de gebruikelijke boetes ten laste van de deelnemer.

De stoet wordt gevormd te Opwijk, op het Heiveld om 12.30 uur stipt. De deelnemer moet op het afgesproken uur aanwezig zijn op de voor hem voorbehouden plaats. Zoniet zal er een bedrag van 25,00 euro worden afgehouden van het startgeld, onverminderd het recht van de organisator de deelname van de groep te weigeren. Weigering door de organisator heeft verlies van vergoeding tot gevolg.

De deelnemer moet en zal zich voldoende laten verzekeren, in het bijzonder:
- de verzekering voor motorvoertuigen en praalwagens
- de individuele verzekering
- de verzekering van de vereniging aan derden

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de ‘gemeentelijke machtiging voor praalwagens’ in de gemeente van vertrek.

De organisator staat in voor de begeleiding van de deelnemende groepen voor de duur van de stoet, vanaf het startpunt op het Heiveld tot de ontbinding van de stoet in de Kerkstraat.

Deelnemers die tijdens de stoet vroegtijdig het traject zouden verlaten of een deel zouden verwaarlozen zonder gerechtvaardigde reden kunnen in aanspraak komen om elk recht te verliezen op hun vergoeding. De stoetcommissaris alsook het bestuur zal oordelen of de reden gegrond is.

De deelnemer moet en zal de maximale tussen te laten afstand met de voorafgaande groep respecteren. Deze bedraagt maximaal 50 meter. Bij het niet respecteren van deze maximale afstand zal er 25 € van het startgeld gehouden worden per vastgestelde inbreuk. Indien de stoetcommissarissen of de stoetverantwoordelijke een inbreuk vaststellen die deze maximale afstand ruimschoots overschrijd of wanneer eenzelfde groep meerdere inbreuken tegenover de maximale afstand pleegt, dan zal er overgegaan worden tot een onmiddellijke verwijdering van deze groep uit de stoet en/of het niet uitkeren van de startvergoeding.

De organisator is niet verantwoordelijk voor schade, ongeacht de oorzaak

Deelnemende minderjarigen staan steeds onder toezicht van een verantwoordelijke, aangeduid door een groepsverantwoordelijke.

Een eventueel platform op de carnavalwagen waarop leden van de groep kunnen plaats nemen, mag niet hoger dan 3 meter boven de begane grond zijn en moet verplicht voorzien zijn van een aangepaste balustrade en/of individuele valbeveiliging. Zo nodig moeten bijkomende maatregelen worden genomen om de stabiliteit te garanderen en moet erop worden toegezien dat de deelnemers de wagen niet uit balans brengen. Een noodzakelijk goedkeuring hiervan gebeurt ten laatste bij aanmelding op het Heiveld door het organiserend comité.

Voor de tribune wordt een show gegeven door iedere groep. De show moet zo kort mogelijk worden gehouden en mag maximaal een stilstand teweegbrengen die vijf minuten duurt. Het niet respecteren van deze tijdsnorm zal aanleiding geven tot vermindering van de vergoeding, met een bedrag van 25,00 euro per minuut overschrijding.

De controle tijdens de stoet en de controle op het respecteren van alle richtlijnen en het stoetreglement wordt uitgevoerd door een door de organisator aangestelde stoetcommissaris, welke ingeval van inbreuk, een verslag opmaakt aan de stoetverantwoordelijke. De stoetcommissaris is bovendien gerechtigd ter plekke alle maatregelen te nemen, teneinde het normale verloop van de stoet te waarborgen. De beslissingen van de stoetcommissaris zijn onmiddellijk uitvoerbaar en bindend voor de deelnemers.